Schooladvies Voortgezet Onderwijs

Procedure schooladvies

Doel van de procedure

Ouders en leerlingen krijgen zorgvuldige informatie over het traject dat bij ons op school gevolgd wordt om tot een goed schooladvies te komen. Op Petrus Canisius werken we met een schema waarin te lezen is hoe op onze school het advies tot stand komt. Daarin staan alle processtappen die leiden tot het opstellen van het schooladvies.

Adviescommissie

Bij ons op school werken we met een adviescommissie. Deze commissie bepaalt het uiteindelijke schooladvies van de leerling. De commissie bestaat uit de volgende personen: leerkrachten groep 7 en 8, directeur, bouwcoördinator en de intern begeleider. De 6 landelijk vastgestelde niveaus die gebruikt worden bij de pre- en definitieve adviezen zijn: 

  • pro/vmbo bb
  • vmbo bb/vmbo kb
  • vmbo kb/vmbo gl-tl
  • vmbo gl-tl/havo
  • havo/vwo
  • vwo

Hoe komt het schooladvies tot stand?

Om tot een advies voor het Voortgezet Onderwijs (VO) te komen, gebruiken we meerdere gegevens.
Cito-LOVS toets resultaten, methodegebonden toetsen, taakaanpak, concentratie, motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen van een leerling, bijzonderheden t.a.v. diagnostiek en/of thuissituatie en informatie uit leerling- en/of groepsbesprekingen.

Kijk- advies (medio groep 7)

In groep 7 wordt in een vergadering met de adviescommissie voor alle kinderen een kijkadvies vastgesteld. Dit kijk-advies is een heel breed advies (‘vmbo-breed/vmbo-t/vwo’). Dit kijkadvies wordt met de ouders gedeeld voordat er open dagen van het VO plaatsvinden, zodat zij zich gerichter kunnen oriënteren op de verschillende VO-scholen.

Voorlopig advies (eind groep 7)

Het voorlopig advies wordt op bovengenoemde punten bepaald door de adviescommissie. Dit wordt in een vergadering met de adviescommissie besproken en definitief vastgesteld en besproken met de ouders en hun kind. Het voorlopig advies wordt niet bijgesteld. Informatie van ouders kan in een vervolgprocedure meegenomen worden om tot een definitief advies te komen. Hiervoor kunnen ouders in gesprek gaan met de leerkrachten van groep 7+8.

Definitief advies (medio groep 8)

De leden van de adviescommissie stellen in januari het definitieve advies vast. Er volgt een adviesgesprek met ouders en kind. Het definitieve schooladvies wordt niet bijgesteld. Na de eindtoets volgt een heroverweging. De adviescommissie bespreekt de resultaten op de eindtoets en gaat in gesprek met ouders. Advies wordt indien passend naar boven bijgesteld. Hierover volgt een gesprek met ouders. Adviezen worden nooit naar beneden bijgesteld.

Overdracht naar Voortgezet Onderwijs

De leerkrachten maken een onderwijskundig rapport(OKR). Hierin zijn alle verplichte gegevens voor een goede overstap naar het voortgezet onderwijs opgenomen. Er volgt eveneens een (telefonische) warme overdracht naar de mentor/coördinator van de school waar het kind naar toe gaat. Hieronder vindt u het protocol omtrent overgang naar het VO.